V-ITASCO  12/20/2014 2:11:22 PM
  • Lễ bàn giao xe UD Truck
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:          LinkHay.com
Sơ đồ ban nữ công


Đồng chí : Quách Thị Minh Phương

Trưởng ban nữ công

Cơ quan Công ty

 

Đồng chí : Phạm Thị Thanh Hải

Trưởng ban nữ công 

Công ty